Skip to content Skip to footer
Matrikkel

Deklaration

Arkitektur

Deklaration

Matr. nr.:
7dq, 7ds, 7dt, 7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7dz, 7dæ, 7dø, 7ea, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef, 7eg, 7eh, 7ei, 7ek, 7el, 7em, 7en, 7eo, 7ep, 7er, 7es, 7et, 7eu, 7ev, 7ex, 7ey, 7ez, 7eæ, 7eø, 7fa, 7fb, 7fc, 7fd, 7fe, 7ff, 7fg, 7fh, 7fi, 7fk, 7fl, 7fm, 7fn, 7fo, 7fp, 7fq,
Vallerød by, Hørsholm sogn.

Anmelder:
Dorthe Lykke
Kirstineparken 9
2970 Hørsholm

D E K L A R A T I O N

Rungsted Investeringsselskab A/S pålagde ved deklaration tinglyst d. 30/7 1965, matr. nr. 7 dq Vallerød by, Hørsholm sogn, og de 50 parceller, der blev udstykket fra denne ejendom en række fælles bestemmelser, som Kirstineparkens Ejerlag og de enkelte parcelejere i henhold til nu særskilte matrikelnumre fortsat vedstår.

Der er dog nu af Ejerlaget foretaget enkelte redaktionelle ændringer, samt a`jourføringer på grund af faktuelle ændringer i de forløbne ca. 40 år. I henhold til den hidtidige deklarations   § 12 erklærer Hørsholm Kommune sig indforstået med, at de nedenstående ændringer har bindende virkning for ejerne af ejendomme i Kirstineparken 1 – 50 og for Ejerlaget.

Bestemmelserne er følgende:

1. Udstykning og bebyggelse:
I overensstemmelse med situationsplanen er der foretaget  udstykning af 50 parceller samt en hovedparcel, omfattende veje, stier og fællesarealer.
På hver af de 50 parceller er opført et kædehus efter tegninger af arkitekterne Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert. Bebyggelsen og fællesarealernes anlæg er gennemført på grundlag af Hørsholm Kommunes godkendelse og i overensstemmelse med de af kommunen ved skøde, tinglyst 21. august 1963, pålagte servitutter.
I henhold til Hørsholm Kommunalbestyrelses vedtagelse af 22.marts 1965 er de enkelte huse opført med kælder, stue og udnyttet tagetage.

2. Kloakker.
På situationsplanen er vist de på arealet anlagte kloakker, huskloakker, brønde etc., der er bekostet af Rungsted Investeringsselskab A/S.
Den enkelte parcelejer er pligtig at vedligeholde den del af kloaksystemet, som er beliggende på hans grund, medens vedligeholdelse af den del af kloaksystemet, der er nedlagt i fællesarealer, vedligeholdes af grundejerne i fællesskab gennem “Kirstineparkens Ejerlag”. For Ejerlaget skal der være fri adgang til kloakanlægget på de private parceller i forbindelse med lagets forpligtelse vedrørende hovedkloak m.v.

3. Vandforsyning.
Af situationsplanen fremgår endvidere de anlagte vandforsyningsledninger, herunder de til husene indførte vandstik. Vandhovedledningen i den gennemgående boligvej er offentlig ledning og vedligeholdes af Hørsholm Kommunes Vandforsyning.
De private fællesledninger vedligeholdes af Ejerlaget, som også bekoster forbrug af vand i forbindelse med fællesarealerne.
Vedligeholdelse af vandstik fra vandledning i vej påhviler parcelejerne, der betaler deres eget vandforbrug efter måler.

4. El-forsyning og telefonkabler.
El-forsyningsledninger og telefonledninger er lagt som jordkabler og vedligeholdes af henholdsvis NESA og TDC.
Vedligeholdelse af vejbelysningen og dennes drift påhviler ejerlaget.

5. Antenner.
Der er fremført kabel TV til alle parceller.
Det er ikke tilladt på de enkelte huse at etablere noget synligt antenneanlæg.    

6. Brandmure.
Mellem de enkelte kædehuse er der fælles brandmur, idet matrikelskellet går midt gennem denne mur på langs. Brandmuren må hverken helt eller delvis fjernes af nogen af ejerne, og der må ikke foretages nogen forhøjelse eller anden bygningsmæssig ændring ved brandmuren.

7. Bygningsændringer.
Da bebyggelsen “Kirstineparken” er opført efter en af Hørsholm Kommune godkendt helhedsplan, må der ikke vedrørende de enkelte huse foretages ændringer af facader, læmure, tagkonstruktioner, tagdækning, plankeværker etc., eller foretages andre udefra synlige bygningsændringer uden godkendelse fra såvel kommunen som “Kirstineparkens Ejerlag”. Ønsker om bygningsændringer behandles i henhold til gældende regelsæts afsnit om “Fællesprojekter”.

8. Fællesarealer.
På situationsplanen er vist de til bebyggelsen hørende fællesarealer, således som disse er udlagt og anlagt, og fællesarealerne skal opretholdes i den viste skikkelse og til enhver tid fremtræde vel vedligeholdt.
Veje, fortove og stier er undergivet Hørsholm Kommunes tilsyn efter gældende vedtægter, og “Kirstineparkens Ejerlag” er pligtig at efterkomme ethvert krav fra kommunens side med hensyn til vejes og stiers istandsættelse, vedligeholdelse og renholdelse etc.
Størstedelens af fællesarealerne er udlagt som park med græsplæne, letløvede træer og to aktivitetspladser, og dette område skal fortsat fremtræde i denne skikkelse og på Ejerlagets foranledning vedligeholdes og renholdes i en standard, svarende til byggeriets kvalitet og karakter.
“Kirstineparkens Ejerlag” kan fastsætte ordensforskrifter vedrørende fællesarealerne, som de enkelte grundejere, disses husstande og gæster er pligtige at rette sig efter.

9. Regelsæt.
Kirstineparkens Ejerlag fastsætter regelsæt vedrørende bygningsændringer, husets vedligeholdelse og have- og udenomsarealer, jf. pkt. 10 og 11. Regelsættet kan udelukkende ændres ved generalforsamlingsbeslutning og samtykke fra Hørsholm Kommune.

10. Husets vedligeholdelse.
Hver parcelejer er pligtig at holde sit hus vel ved lige. Udvendigt murværk og tage må ikke ændres eller farves, træværk skal fortsat males med samme farver, som er anvendt ved den øvrige bebyggelse, jvf. det gældende regelsæt.

11. Have- og udenomsarealer.
De til huset hørende udenomsarealer skal vedligeholdes i henhold til gældende regelsæt.

12. Solafskærmning.
Opsætning af solafskærmning, herunder markiser, skal følge gældende regelsæt.

13. Ejerlag.
Enhver, der er ejer af en parcel, udstykket fra matr. nr. 7 dq. Vallerød by, Hørsholm sogn, har pligt til at være medlem af  “Kirstineparkens Ejerlag”.
For “Kirstineparkens Ejerlag” er udarbejdet vedtægter. Vedtægterne angiver som formål for Ejerlaget at eje, vedligeholde og administere  fællesarealerne og iøvigt at varetage parcelejernes fælles interesser, og vedtægterne skal indeholde hjemmel for at
afkræve parcelejerne de bidrag, som er nødvendige for, at Ejerlaget kan opfylde de økonomiske forpligtelser, som skal dækkes i henhold til nærværende deklaration.

14. Påtaleret m.v.
Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende på matr. nr. 7dq, 7 ds, 7dt, 7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7dz, 7dæ, 7dø, 7ea, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef, 7eg, 7eh, 7ei, 7ek, 7el, 7em, 7en, 7eo, 7ep, 7er, 7es, 7et, 7eu, 7ev, 7ex, 7ey, 7ez, 7eæ, 7eø, 7fa, 7fb, 7fc, 7fd, 7fe, 7ff, 7fg, 7fh, 7fi, 7fk, 7fl, 7fm, 7fn, 7fo, 7fp, 7fq,  Vallerød by, Hørsholm sogn på betingelse af, at deklaration tinglyst d. 30. juli 1965 samtidig aflyses.

Påtaleretten tilkommer fortsat Hørsholm Kommune og Kirstineparkens Ejerlag. Hørsholm Kommune er berettiget til med bindende virkning for ejerne og Ejerlaget at indrømme mindre betydelige lempelser i nærværende deklarations bestemmelser.

Deklarationen skal tinglyses forud for eksisterende pantegæld men respektere allerede tinglyste servitutter og byrder, og hvorom henvises til hver ejendoms blad i tingbogen.

Tiltrædes af Hørsholm Kommune:

—————————————-

Til toppen