Skip to content Skip to footer

Regelsæt

Nærværende regelsæt er gældende for samtlige ejendomme i Kirstineparken, omfattende numrene 1-50.

Regelsættet er udformet i overensstemmelse med gældende helhedsplan for området samt tinglyst deklarationer for bebyggelsen.

Overtrædelse af regelsættet medfører, at husejeren efter påtale, og for egen regning, skal bringe forholdet i overensstemmelse med regelsættet. Kirstineparkens Ejerlag og Hørsholm Kommune er påtaleberettiget.

Ændringer i regelsættet skal forelægges og besluttes af Generalforsamlingen, jvf. vedtægternes §5.

Regelsættet har til formål at fastholde Kirstineparkens oprindelige arkitektoniske udtryk, og med et helhedsindtryk af velholdte tilhørende fællesarealer, indgangspartier og haver.

 

A. Fællesprojekt 

Definition af Fællesprojekt:

Et fællesprojekt er et projekt for ændring af Kirstineparkens hus/huse med tilhørende carport/carporte, som efter ansøgning skal godkendes af Kirstineparkens Ejerlags bestyrelse og Hørsholm Kommune som påtaleberettiget, samt Ejerlagets generalforsamling.

Ejerlagets bestyrelse sammensætter løbende et projektudvalg, der har til opgave at vurdere de indkomne forslag til fællesprojekt.

Kirstineparkens huse med tilhørende carporte og udhuse må ikke ændres for så vidt angår deres ydre form, med mindre dette sker efter et fællesprojekt, som er vedtaget på generalforsamlingen.

Et fællesprojekts forløb :

1.  En eller flere ejere ønsker en forandring, der kræver godkendelse.

2.  Den eller disse ejere forelægger med tegning og beskrivelse forslaget for projektudvalget.

3.  Projektudvalget vurderer forslaget arkitektonisk og som en generel værdi for hele eller dele af Kirstineparkens huse.

4.  Projektet forelægges af projektudvalget for bestyrelsen på dets næste bestyrelsesmøde. Forslaget anbefales til videre behandling eller afvises med begrundelse.

5.  Den videre behandling indeholder normal byggesagsbehandling med myndighederne. Udgifterne hertil afholdes af ansøgeren/ansøgerne.

6.  Godkendes forandringen af myndighederne, vil forslaget kunne behandles på førstkommende generalforsamling og vedtages ved simpelt stemmeflertal i henhold til vedtægternes §5. Derefter kan forandringen iværksættes, og den indgår generelt som godkendt fællesprojekt for Kirstineparken. Tilsvarende ændringer i øvrige huse skal fremover ske i overensstemmelse hermed.

B. Bygningsændringer (Jvf. deklarationens punkt 7)

Vedrørende de enkelte huse med tilhørende carporte, må der ikke foretages ændringer nævnt i punkt 7 uden godkendt fællesprojekt.

Liste over godkendte Fællesprojekter kan ses på Kirstineparkens hjemmeside eller fås hos bestyrelsen.

C. Husets vedligeholdelse (Jvf. deklarationens punkt 10)

Hver parcelejer har pligt til at holde sit hus ved lige på et niveau svarende til byggeriets oprindelige kvalitet og karakter.

1.     Alt udvendigt træværk skal vedligeholdes med sort træbeskyttelse.

2.     Vinduer og udvendigt træværk skal have farven sort.

3.     Hoveddøren og oplukkelige dele af vinduer og havedør skal have farven mørkegrøn.

Specifikation: Grøn Alkydmaling farvekode S8010 B70G glans 40/halvblank.

Alternativt akrylmaling med samme farvekode/glans. Vi anbefaler Alkyd for udvendigt træværk. Fås hos Bech&Jørgensen, Flügger mfl., men ikke hos Sadolin.

D. Have- og udenomsarealer (Jvf. deklarationens punkt 11)

1.     De til huset hørende udenomsarealer skal vedligeholdes og renholdes, og fornøden opretning skal udføres, hvis sætninger finder sted.

2.     Haverne skal bestå af terrassebelægning og beplantning i harmoni med omgivelserne. Beplantningen må ikke overstige en højde af 1,8 m. Dog kan enkelte vækster være højere, hvis de ikke er til gene for naboer. Haverne skal vedligeholdes, så de fremtræder velpassede.

3.     Beplantning mellem terrasse og grussti skal fremstå som levende hegn, og i øvrigt være i harmoni med det omkringliggende areal. Stierne skal holdes fri for passage.

4.     Usynligt trådhegn kan etableres inden for det levende hegn.

5.     Gennemgang i hegn må etableres. Evt. havelåge skal være af sortmalet træ.

6.     Indenfor ejerlagets område må parkering af varevogne, lastbiler, campingvogne, trailere og lignende kun være midlertidig.

7.     Det er ikke tilladt at opsætte skilte og reklamer på huse og/eller hegn. Dog er det tilladt at opsætte navneskilt af gængs størrelse ved postkasse.

8.     Afskærmet udendørs belysning må opsættes, således at den udelukkende oplyser egen grund og ikke er til gene for helheden.

9.     Carporte og åbne gårdpartier skal fremtræde  pænt og ryddeligt.

10.   Udendørs aktiviteter skal foretages med hensyntagen til naboer.

11.    Det er ikke tilladt at udlægge foder til ræve og andet vildt.

Solafskærmning og markiser ( jvf. Deklarationens punkt 12)

Opsætning af markiser er tilladt, såfremt følgende vilkår er opfyldt:

1.  Markisens udformning

Opsætning af markise af knækarmstypen er tilladt i hele husets facadelængde, dog minimum frem til dobbeltdør. Ingen markise må have et større udfald end 3,00 m.

2.  Materialer

Markisedugen skal være sol- og lysægte samt af et ensfarvet smuds- og vandafvisende materiale.

Kun lyse/sandgrå nuancer er tilladt. Synlige dele af markisens beslag/dele skal være metalfarvede eller sorte.

Skjoldede, lasede og skæmmende duge skal udskiftes.

3.  Placering

I husrækken 1-29 skal markisen opsættes på brystningen mellem stueetage og første sal. I husrækken 30-50 skal markisen monteres/placeres på selve vindskeden, dvs. ikke under tagudhænget.

4.  Anvendelse

Markisen må kun anvendes efter sit formål, nemlig mod solafskærmning for sollys, og ikke som permanent terrasseoverdækning året rundt.

5.  Godkendelse

Der kræves ikke særskilt tilladelse til opsætning så længe ovennævnte regler overholdes.

6.  Overgangsregler

Husejere, som har opsat markiser før april 1986, kan vente med at bringe disse i overensstemmelse med ovennævnte regler indtil den nuværende markise er tjenlig til udskiftning.

Screens

Opsætning af solafskærmning på 1. sal i husrækken 1-29 i form af screens er tilladt såfremt følgende er overholdt:

1.    Opsætning af screens er tilladt på én eller flere sektioner på 1. sal. En sektion er minimum to vinduesfag. Der skal være én dug pr. vindue.

2.     Dugen skal være sort og farveægte. Stelfarve og beslag skal være sorte, RAL 9005.

3.     Dækkassen skal placeres under tagudhænget over den øverste vinduesramme.

4.     Der kræves ingen særlig tilladelse til opsætning, så længe ovennævnte regler overholdes.

Til toppen