Skip to content Skip to footer

Vedtægter

VEDTÆGTER For “Kirstineparkens Ejerlag”

§ 1.

Ejerlagets navn er “Kirstineparkens Ejerlag”. Dets formål er i henhold til deklaration, senest tinglyst den 11/3 2008, at eje, vedligeholde og administrere fællesarealerne, matrikuleret som matr. nr. 7dq Vallerød by, Hørsholm sogn, samt i øvrigt at varetage parcelejernes i forbindelse hermed opståede fælles interesser. Overtagelse af fællesarealerne finder sted efter normal afleveringsforretning.

Medlemmer af ejerlaget er

a) Ejerne af de 50 ejendomme Kirstineparken 1 – 50 og

b) En med ejeren fastboende myndig person,

dog kan højst 2 fra hvert hus være medlem, jfr. § 3.

Medlemmerne er pligtige at underkaste sig de bestemmelser, der på lovlig måde træffes af ejerlaget med hensyn til vedligeholdelse og renholdelse samt snerydning på vejarealerne m.v. samt vedrørende vejbelysning, øvrige fællesarealer og fællesanlægs vedligeholdelse, renholdelse etc., fornødne ordensregler samt alle andre forhold i henhold til førnævnte deklaration.

§ 2.

Medlemmerne betaler til ejerlaget de bidrag, som med hjemmel i deklarationen kan afkræves dem. Til imødegåelse af løbende udgifter og henlæggelser kan medlemmerne afkræves et fast årligt bidrag efter generalforsamlingens bestemmelse. Opkrævede beløb skal indbetales til ejerlagets kasserer inden 14 dage efter påkrav.

Over for trediemand hæfter ejerlaget alene med dets formue.

§ 3.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har kun ejerlagest medlemmer. Hver af de 50 ejendomme har 2 stemmer på generalforsamlingen. Stemmeret kan ved skriftlig fuldmagt udøves af et andet medlem.

Over for ejerlaget kan der ikke være nogen indskrænkning i fuldmagten. Ingen kan disponere over mere end 5 stemmer.

§ 4.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer forlanger det og samtidig angiver en dagsorden for denne.

Når begæring fremsættes af det foreskrevne antal medlemmer, respektive af bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

Alle ordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel både via e-mail og brev til hvert enkelt medlem.

Indkaldelsen skal altid indeholde dagsorden.

§ 5.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne har givet møde personligt eller ved befuldmægtiger. Har halvdelen af medlemmerne ikke givet møde på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen med 14 dages varsel ekstraordinær generalforsamling, der herefter er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer, der har givet møde.

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

Dirigenten vælges på generalforsamlingen. Han fører en protokol over forhandlingerne og de stedfundne afstemninger.

Protokollen afgiver, når den er underskrevet af dirigenten og formanden, fuldt bevis for, hvad der er passeret på generalforsamlingen.

Beslutning kan – medmindre samtlige medlemmer er til stede eller repræsenterede – kun tages om emner, der er anført i indkaldelsen.

§ 6.

På den ordinære generalforsamling foretages:

Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Forelæggelse af budget for det løbende år.
Valg af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer, der derefter selv foretager valg af formand, kasserer og sekretær.
Valg af en revisor, der ikke behøver at være medlem af ejerlaget.
Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indleveret til bestyrelsens formand inden den 15. januar.

Ejerlagets regnskabsår følger finansåret, dog går første regnskabsår fra ejerlagets stiftelsesdag til udgangen af det følgende kalenderår.

§ 7.

Ejerlagets løbende forretninger varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges blandt ejerlagets medlemmer. Der kan kun vælges een fra hvert hus.

Ejerlaget kan på generalforsamlingen vedtage, at ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen.

Valgperioden er tidsrummet mellem to ordinære generalforsamlinger. Genvalg kan ske. Medlemmerne er dog ikke pligtige at modtage valg til bestyrelsen for mere end een valgperiode inden for 5 år.

Ejerlaget tegnes i alle forhold af formanden og eet bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 8.

Ejerlaget drager omsorg for vedligeholdelse af fællesarealet og det fælles belysningsanlæg, herunder regelmæssig udskiftning af pærer og kupler, samt sørger for snerydning og fejning af veje og fortove, eftersyn af hovedkloakkerne og fugning omkring tagsten på gavl- og læmure.

§ 9.

Medlemmerne skal vise hinanden størst muligt hensyn, bl.a. ved at begrænse kørselshastigheden på Kirstineparkens veje, ved at dæmpe støj, som kan genere andre, og ved at holde deres hunde under kontrol.

§ 10.

Ændringer i eller tillæg til nærværende vedtægter kan vedtages af en generalforsamling med simpel stemmeflerhed, når mindst ¾ af samtlige medlemmer er repræsenterede.

Der kan dog ikke foretages vedtagelser, der er i strid med bestemmelserne i deklarationen.

For så vidt der opstår særlige forhold, der gør en opløsning af ejerlaget ønskværdig, kan noget sådant vedtages med samme majoritet som ovenfor under forudsætning af kommunalbestyrelsens tiltrædelse.

Således vedtaget ved ejerlagets stiftelse (19/10 1967) med de ændringer, der er vedtaget på ordinære generalforsamlinger og senest ajourført i marts 2016.

Til toppen