Skip to content Skip to footer

Notat om mulig fremtidig varmeforsyning i Kirstineparken

Information om Kirstineparkens fremtidige opvarmningsforhold – maj 2022

Bestyrelsen i Kirstineparkens ejerlav havde konstitueringsmøde d. 9 marts i år. På mødet blev der nedsat et lille arbejdsudvalg bestående af Thomas Suenson og Kristian Mikael Frederiksen, med henblik på at undersøge mulighederne for fremtidig varmeforsyning, i relation den forventede udfasning af naturforsyning i 2028.


Udvalget har efterfølgende afholdt 2 møder, og inviterede Hugo Pedersen fra Kirstineparken til at deltage i sidste møde, med henblik på at drage nytte af dennes erfaringer fra det kommunale arbejde i kommunen. Herefter blev der aftalt et nyt tredje møde der blev afholdt d. 9.ds., og til hvilket en repræsentant fra Hørsholm Kommunens afdeling for energi og miljø, ingeniør Thomas Skaarup Østergård, var inviteret.

Kommunens repræsentant, ingeniør Thomas Skaarup Østergård(TSØ) kunne orientere om flgn.:
Igangværende kommunale overvejelser:

Hørsholm kommune er i samarbejde med nabokommunerne Fredensborg , Rudersdal, Helsingør og Allerød samt fjernvarmeselskabet Norfors(ejet af kommunerne) og med bistand fra rådgivningsfirmaet Rambøll, i færd med afslutte en fælles undersøgelse, gående på det forventede omfang for mulig konvertering til fjernvarme. Dvs. en nye varmeforsyningsplan. Denne er oprindeligt fastlagt til at skulle forelægges d. 16 maj. I beslutningsgrundlaget indgår såvel tekniske muligheder og udfordringer, såvel som økonomiske overvejelser. TSØ gav udtryk for, at større sammenhængende bebyggelser som f.eks. Kirstineparken, ville være oplagte emner for planerne om fremtidig fjernvarmeløsning. Endvidere blev det oplyst, at man arbejdede med 2 etaper for den mulige konvertering,- først de mest oplagte emner/enheder, dernæst de emner der ville kræve større anlægsarbejder, og hvor forhold mellem økonomi og anlægsudgift skulle vurderes mere nøje.


Tidshorisont for mulig konvertering:
THØ understregede, at man på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed kunne fastsætte tidspunkter for konvertering i de endelige områder, men skønnede at emnerne indenfor fase 1(herunder sandsynligvis Kirstineparken), ville kunne tilbydes konvertering om ca. 3 år, dvs. 2025. Økonomiske forhold ved konvertering til fjernvarme:

De foreliggende beregninger ifm den kommende varmeforsyningsplan, skulle vise at den gnms, årlige udgift for en boligstørrelse på ca. 130 m2, vil beløbe sig til 20.000,- kr.
Hvad angår anlægsudgiften for den enkelte bolig, gav TSØ udtryk for, at der nok kunne forventes en ”lempelig låneordning” fra forsyningselskabet Norfors, således at den enkelte boligejers eventuelle låneudgift kunne afdrages over 20-30 år ifm med opkrævning af varmeudgift. Lignende ordning er f.eks. også gennemført i Gentofte Kommune.

Konklusion:
Bestyrelsen anbefaler, at man afventer resultatet af den ovennævnte nye varmeforsyningsplan, samt evt. efterfølgende drøftelser med Kommunen, idet bestyrelsen umiddelbart anser konvertering til fjernvarme som den bedste løsning for Kirstineparken, såvel økonomisk som estisk, da dette ikke vil kræve supplerende synlige eller støjende tekniske anlæg/byggerier i bebyggelsen.


På bestyrelsens vegne
Kristian Mikael Frederiksen / formand.
Arkitekt m.a.a.
Kirstineparken 30, tlf.: 40 92 50 15.

Bestyrelsen i Kirstineparkens ejerlav havde konstitueringsmøde d. 9 marts i år. På mødet blev der nedsat et
lille arbejdsudvalg bestående af Thomas Suenson og Kristian Mikael Frederiksen, med henblik på at
undersøge mulighederne for fremtidig varmeforsyning, i relation den forventede udfasning af naturforsyning i
2028.

Til toppen