Skip to content Skip to footer

Privatlivspolitik

 

Kirstineparken’s ejerlags dataansvar

Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens formål.
Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige ved fraflytning af Kirstineparken.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Kirstineparken’s Ejerlag er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.
Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige, som er den til enhver tid siddende formand, findes på foreningens hjemmeside under ”Ejerlag”.

Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger på medlemmer, det vil sige registrerings- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Ved foreningsadresse forstås adressen på den ejendom, du ejer, og som er beliggende i foreningens område. Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som anden kontaktadresse end foreningsadressen.

Herfra indsamler foreningen oplysninger
Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen
• Behandling, der måtte følge af lovkrav
• Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af mødereferater
• Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso
• Praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen
• Vi opbevarer dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

Samtykke
Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
• Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør indtil dit eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen er udlignet.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:
• Ret til at blive oplyst om behandlingen af data
• Ret til indsigt i egne personoplysninger
• Ret til berigtigelse
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Ret til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i sin privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Hørsholm, den 24. september 2018

Til toppen